Acmhainní/ Resources

Gaeilge/ Irish

Dréimire
Literacy resource

Rainn & Amhráin
Poetry & songs

Mata/ Maths

Na hAmharcealaíona/ Visual Arts

Ealaín sa Mhodhscoil
Art in the Model School

Kinder Art

Stair/ History

Eolaíocht/ Science

Sábháilteacht Idirlín/ Internet Safety

Béarla/ English

Corpoideachas/ Physical Education

Ceol/ Music

Tíreolaíocht/ Geography

OSPS/ SPHE

TFC/ ICT

Clár na Scoileanna Glasa/ Green Schools Programme