Green Flag Awards

Tá trí Bhratach Ghlas faighte againn cheana féin- ceann le haghaidh Bruscair, Fuinneamh agus Uisce. Anois, tá sé in am dúinn dul i ngleic leis an gceathrú bratach, Iompair.

Tá suirbhéanna siúil déanta ag an bhfoireann agus ag roinnt ranganna, le cabhair ón Oifigeach Taistil áitiúil. Iarrfaimid ar gach clann a bheith níos feasaí ó thaobh an slí a thagann siad ar scoil. Agus an aimsir ag dul i bhfeabhas molaimid go siúlfadh daoine ar scoil, rothar nó scútar (gan inneall) a úsáid, nó carr-roinnt a dhéanamh más féidir. Go raibh maith agaibh!

So far, our school has been awarded three Green Flags- for Waste, Energy and Water. Now it is time for work to begin on our fourth flag- the Transport Flag.

Both staff and students have completed walkability surveys, with the help of our local Green Schools Travel Education Officer. We would ask all families to be aware of the transport they use coming to and from school. As the weather improves, we would encourage people to walk, cycle, scooter and car-pool when possible. Thank you!

Green Schools Programme News

Sráid Scoile / School Street Official Opening

Please click on the link below to view a video of the launch of our new school zone and school street by Minister Hildegarde Naughton on Friday September 23rd. https://drive.google.com/file/d/1yFDXQYDMun3zhJocG6a_yDwLnznVczEZ/view?usp=sharing

Team Limerick Clean-Up sa Mhodhscoil

Bhí An Coiste Glas, Rang a hAon agus Seomra 12 an-ghnóthach inniu. Ghlacamar páirt i Team Limerick Clean- Up. Bhain ár ndaltaí féin idir taitneamh agus tairbhe as am a chaitheamh ag glanadh na sráideanna timpeall na scoile. Rinne Rang a hAon jab iontach ag glanadh suas an gáirdín agus na clósanna. Ba bhreá linn […]

Seachtain na gCrann sa Mhodhscoil

Bhí seachtain taitneamhach againn sa Mhodhscoil an tseachtain seo caite ag céiliúradh Seachtain na gCrann. We had a great week in school celebrating National Tree Week last week. Our Coiste Glas or Green Schools Committee planted a Cherry Tree in the front garden to mark the occasion. Pupils from Rang 1 and Rang 4 were […]

Stáisiún Aimsire na Modhscoile – Our New Weather Station

Tá áthas orainn go bhfuil Stáisiún Aimsire nua againn sa Mhodhscoil. We are delighted with our new Davis Weatherlink Weather Station in An Mhodhscoil. We would like to thank our Parents’ Association for purchasing this weather station for us and in particular we would like to thank Sinéad Cummins for preparing a great video for […]

Cóirthrádáil sa Mhodhscoil / Fairtrade sa Mhodhscoil

Bhí lá den scoth ag muintir na Modhscoile inniu. D’eagraigh An Coiste Glas  agus na múinteoirí lá chun eolas a roinnt faoin Trádáil Cóir i measc na ndaltaí.  Bhain Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang a hAon  an-taitneamh agus tairbhe as na gníomhachtaí sa halla. Le cabhair ón gCoiste, d’fhoghlaim na léanaí faoi torthaí éagsúla a thagann ó […]

Brat Glas eile don Mhodhscoil

Lá an-bhródúil a bhí ann do mhuintir na scoile go léir ar an Déardaoin. Bronnadh an cúigiú brat glas ar phobal na Modhscoile ag searmanas ar líne. Bhí an brat seo bronnta don obair atá déanta ag daltaí na Modhscoile ar “Bithéagsúlacht”. Tá an-chuid oibre déanta ag paistí, múinteoirí agus tuistí na scoile chun an […]

Comórtas Ealaíne Bithéagsúlachta/ Biodiversity Art Competition

Comhghairdeas le gach páiste a ghlac páirt i gComórtas Ealaíne Bithéagsúlachta na Nollag! Táimid chomh bródúil asaibh! Beidh comórtas eile againn i Mí an Mhárta. Míle buíochas ón gCoiste Glas! Congratulations to every child who took part in the Christmas Biodiversity Art Competition! We are so proud of you all! We will be running another […]

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 3

Rinne páistí sa Mhodhscoil sár-iarracht le Seachtain STEM agus iad ag obair sa bhaile. Cliceail chun a gcuid oibre a fheiscint. Our pupils were working hard on STEM Week at home. Click to see their work

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 2

Rinne páistí sa Mhodhscoil sár-iarracht le Seachtain STEM agus iad ag obair sa bhaile. Cliceail chun a gcuid oibre a fheiscint. Our pupils were working hard on STEM Week at home. Click to see their work.

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 1

Rinne páistí sa Mhodhscoil sár-iarracht le Seachtain STEM agus iad ag obair sa bhaile. Cliceail chun a gcuid oibre a fheiscint. Our pupils were working hard on STEM Week at home. Click to see their work.    

Bithéagsúlacht i nGairdín na Scoile/ Biodiversity in Our School Garden

Féach ar ghairdín na scoile! Níl an faiche lomtha againn, mar ba bhreá linn é a fhágaint do na beacha agus do roinnt mhaith ainmhithe agus plandaí eile i rith laethanta saoire an tsamhraidh. Tá sé lán le plandaí fiáine anois! Look at our school garden! We haven’t mown the lawn as we would like […]

Seachtain STEM sa Mhodhscoil / STEM Week in the Model School

Seo Seachtain STEM sa Mhodhscoil! This is STEM Week in the Model School!

Bia ó Thíortha Eile le Naí. Shóis. S7/ Food from Other Countries with Junior Infants S7

Mar chuid de Sheachtain Bia Folláin sa Mhodhscoil, ghlac Naíonáin Shóisearacha, Seomra 7, grianghraif de na torthaí agus na glasraí ó thíortha éagsúla ina gcuisneoirí. As part of Healthy Eating Week in the Model School, Junior Infants, Seomra 7, took photos of some of the fruit and vegetables from different countries in their fridges.

Crainn agus Duilleoga le Naí. Shóis. S7/ Trees and Leaves with Junior Infants S7

Ghlac Naíonáin Shóisearacha, Seomra 7, grianghraif de na crainn agus na duilleoga timpeall orthu an tseachtain seo caite. Nach bhfuil siad go hálainn? Junior Infants, Seomra 7, took photographs of the trees and leaves all around them last week. Aren’t they beautiful?

Ag Obair go Dian Rang II, Seomra 21/ Working Hard Rang II, Seomra 21

Féach ar cad atá ar siúl ag rang a dó sa bhaile! Look at what second class are doing at home!

Eolaíocht in S.13 / Science in S.13

Leanamar lenár staidéar ar Ghnáthóga agus ar an Aoine chuamar ag lorg ‘Mionainmhithe‘ i gairdín na Modhscoile. We continued our study of Habitats this week and did a ‘Minibeast Hunt‘ last Friday in the school garden.

Eolaíocht i S13 – Gnáthóga / Science in S13 – Habitats

I rith na seachtaine, phléamar ‘Gnáthóga’. Labhraíomar faoi oiriúint ainmhí agus plandaí don ghnáthóg agus freisin faoi idirspleáchas. D’aithnaíomar an tionchar diúltach a bhíonn ag an gcine daonna ar an dtimpeallacht, go háirithe le bruscar. Rinneamar iarracht athrú bheag a dhéanamh inár dtimpeallacht áitiúil. We discussed ‘Habitats’ this week and spoke of animal and plant […]

Féilire Gníomhach na Nollag/ Active Christmas Calendar!

Chum an coiste gníomhach féilire gníomhach na Nollag don scoil ar fad chun gach éinne a spreagadh bheith gníomhach an mhí seo. The Active School’s Committee created an Active Christmas Calendar to keep everyone in the school active during the festive season. It encourages all the students to get outside in the environment for a […]

Tionscamh Athrú Aeráide/Climate Change Project

Dhein Rang VI, Rang Katie, tionscamh ar Athrú Aeráide. Thugamar cuireadh dos na ranganna eile teacht agus ceisteanna a chuir orainn. Táimid an-bhrodúil astu! Rang VI/ Rang Katie did a project recently on Climate Change. They invited the other classes to view their work and discuss questions arising from their research. We are very proud […]

Turas go dtí an Chora/Field trip to Curraghchase

Thaistil Rang VI go dtí an Chora le Geoff Hunt le déanaí, díreach in am le haghaidh an Seachtain Eolaíochta. Dhein siad staidéar ar na crainn agus chonaiceadar iora rua. Rang VI travelled to Curraghchase today with Geoff Hunt. Just in time for Science Week! They studied the trees and even spotted a red squirrel!

Geoff Hunt i Rang a hAon

Tháinig Geoff Hunt ar cuairt chughainn i Rang a hAon. D’fhoghlaimíomar faoi na crainn atá sa gháirdín ar scoil. Tá a lán eolas againn anois faoi na duilleoga éagsúla. Geoff Hunt visited us in Rang a hAon. We learned about the trees in the school garden. We now know lots about the various leaves.

Lachain le Geoff Hunt/ Ducks with Geoff Hunt

Thug Geoff Hunt cuairt ar Naíonáin Shóisearacha inniu! Geoff Hunt visited Junior Infants today!

An Farraige a Shábháil/ Save the Sea

Bhí Rang V ag bailiú barr buidéil an bhliain ar fad. Bheartaigh siad ealaín radharc na mara a chruthú chun fadhbanna plaisteacha a léiriú. Tuigimid an tábhacht a bhaineann le athchúrsáil agus athúsáid sa Mhodhscoil. Rang V have been collecting bottle tops this year. We decided to create an image to highlight the problem of […]

LEAF sa Chora/ LEAF in Curraghchase

Bhí an-lá ag Rang V, Seomra 15, sa Chora le déanaí mar chuid den thionscadal LEAF! Rang V, Seomra 15, had a fantastic day in Curraghchase recently as part of the LEAF project!

ESB Science Blast

Bhí lá iontach ag Rang V Seomra 16 ag an ESB Blast Eolaíochta i gColáiste Mhuire Gan Smál le déanaí. Bhí a dtionscadal faoi thábhacht na mbeach dúinn agus rinne siad jab den scoth a dtaighde a scaipeadh le daoine idir óg agus aosta i láthair ar an lá. Maith sibh, Rang V! Rang V […]

Siúlóid Bitheagsúlachta le Geoff Hunt/ Biodiversity walk with Geoff Hunt

Shiúil Rang V go Westfields chun dúile beo a aithint agus a scrúdú. Rang V walked to Westfields to study living things, plants and creatures in the water. Thanks to Geoff Hunt for providing the children with a wealth of knowledge about the wildlife in the area and how they depend on each other.

Glanadh Suas Luimní/ Team Limerick Clean Up

Bhí daltaí na Modhscoile gnóthach ag glanadh timpeall na scoile le haghaidh ‘Team Limerick Clean Up’. Seo hiad Rang V (Múinteoir Aoife) agus Naíonáin Mhóra (Múinteoir Brefní) ag glanadh le chéile. Maith sibh! Students participated in the Team Limerick Clean Up. Rang V (Múinteoir Aoife) and Senior Infants (Múinteoir Brefní) teamed up to tidy up […]

Seachtain na gCrann i Seomra 24/ National Tree Week in Seomra 24

Bhí cuairteoir an-speisialta againn an tseachtain seo chaite. Tháinig Maor James Collins go dtí ár rang chun crann darach a chur sa gháirdín mar chuid de Sheachtain na gCrann. An téama atá ann i mbliana ná ‘Ag plandáil don phláinéid’. We had a very special visitor last week. Mayor James Collins came to our class […]

Ealaín 3T i Rang II/ 3D Art in Rang II!

Rinne rang a dó a dtithe 3T féin! Seomra 23 have been busy creating their own 3D houses with old milk cartons. Maith sibh Seomra 23!!!

Adare with Rang II Seomra 23/ Áth Dara le Rang II Seomra 23!

Chuaigh Rang a Dó, Seomra 23, go dtí Athdara! Second class caught lots of fish and saw a variety of pond life in Adare! Lots of fun was had splashing in the stream!

Lá WOW/ WOW Day

Beidh Lá WOW (Walk On Wednesday) againn ar an gCéadaoin, 20ú Nollaig, ag fágaint an Peony Court ar 8.15r.n. Beidh duais don fheiste is fearr ar an lá! (Fós, beidh ar gach páiste éadaí scoile na Modhscoile a chaitheamh.) We will be holding a WOW Day (Walk On Wednesday) on Wednesday, December 20th, leaving the […]

BLOOM le rang a dó!

Chuaigh Seomra 17 go dtí BLOOM chun buaileadh leis an mbuathóir as Super Garden! Seomra 17 went to BLOOM  to visit this years winner of Super Garden!

Siúil ar Scoil!/ Giant Walking Week!

We would like to invite you all, for our last WOW week of 2017, to come together on Wednesday June 28th and walk to school from the Peony Court (Chinese restaurant on O’Connell Avenue). We will be departing from the Peony Court at 8.15a.m. and walking safely en masse with banners and high visibility jackets […]

Lá WOW/ WOW Day

Bhí Lá WOW Náisiúnta ar siúl againn an tseachtain seo caite! Shiúil 376 pháiste ar scoil ar an gCéadaoin! Chomh maith le sinn, bhí a lán páistí gléasta suas in éadach shofheicthe! Bhuaigh Seomra D agus Seomra 13 ár gcomórtas “Scórs on the Doors”! Beidh lá WOW arís againn amárach. Le bhur dtoil, siúil ar […]

Searmanas Bronnta an Bhrait Ghlais/ Green Flag Ceremony

Chuaigh Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara agus beirt ón gCoiste Glas go Corcaigh an Aoine seo caite don Shearmanas Bronnta an Bhrait Ghlais. Bhailigh siad ár mBrat Glas Iompair. Mórbhuíochas le gach duine a chabhraigh linn! Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara and two representatives from the Green Schools Committee travelled to Cork last Friday for the Green […]

Rang V Seomra F i Westfields le Geoff Hunt

Chuaigh Rang V, Seomra F, go dtí Westfields le Geoff Hunt inniu. Bhí an-lá againn. Rinneamar staidéar ar na hainmhí a chónaíonn faoin uisce. Bhí roinnt dúinn fliuch báite ag teacht abhaile! Rang V, Seomra F, went to Westfields with Geoff Hunt today. We had great fun studying a selection of underwater creatures. Some of […]

An Bhrat Glas/ The Green Flag

Chualamar inné go bhfuil an Bhrat Glas Iompair faighte againn! Comhghairdeas le Múinteoir Brefní agus ár gCoiste Glas! Mórbhuíochas le gach duine a chabhraigh linn agus a ghlac páirt sna laethanta WOW agus ar eile. Maith sibh! We heard yesterday that we have been awarded the Green Flag for Travel! Congratulations to Múinteoir Brefní and […]

Áth Dara le Geoff/ Adare with Geoff

Bhí lá iontach ag rang a dó , seomra a haon inniu in Áth Dara le Geoff. Rugamar ar a lán feithidí uisce. Bhíomar fluich báite ach bhaineamar an-taitneamh as an lá. Second class, room 1 had a wonderful day today in Adare Town Park with Geoff. We caught a lot of water insects. We […]

WOW! Bí Cúl- Siúil to School! 27/04/17

Bhí Lá WOW eile againn inné agus d’éirigh go han-mhaith linn! Bhí an Coiste Glas ós comhair príomhdhoras na scoile arís chun na siúlóirí a chomhaireamh agus a mholadh. Shiúil 247 pháiste ar scoil inné, nó bhain siad úsáid as páirceáil agus siúl! An tseachtain seo chugainn beidh Lá WOW eile againn ar an gCéadaoin. Le […]

WOW! Bí Cúl- Siúil to School! 29/03/17

Bhí Lá WOW againn inniu agus d’éirigh go han-mhaith linn! Bhí an Coiste Glas ós comhair príomhdhoras na scoile chun na siúlóirí a chomhaireamh agus a mholadh. Shiúil 404 pháiste ar scoil inniu, nó bhain siad úsáid as páirceáil agus siúl! Sin méadú de 54% ón Luan nuair a shiúil 262 pháiste ar scoil. An […]

Sábháilteacht Rothar/ Cycling Safety

Ar an 11ú lá de mhí Bealtaine tháinig na Gardaí Síochána chun na scoile chun ceacht a bhaineann le sabháilteacht rothar a dhéanamh le Rang V. Bhí seans ag na páistí a rothair féin a thógaint ar scoil agus roinnt gníomhaíochtaí spéisiúla a bhí leagtha amach ag na nGardaí a chríochnú. Bhaineadar an-sult as! Two […]

Ag foghlaim faoi na h-éin le Geoff Hunt

Bhí na páistí naíonáin shóisearacha ag foghlaim faoi na héin le Geoff Hunt. Bhain siad taitneamh as an gceacht mar atá soiléir ó na pictiúrí seo. The junior infant children learned about garden birds with Geoff Hunt. They thoroughly enjoyed the lesson as is evident from their pictures.

Seastán Páirceála Rothar don Scoil/ New Bicycle Stands for Our School

Chuir ár scoil iarratas tríd an scéim Limerick Smarter Travel chun Seastáin Páirceála Rothar a fháil. D’éirigh linn, agus fuaireamar cistiú chun cúpla Seastán Páirceála Rothar a cheannach. Tá súil againn go mbeidh siad againn roimh deireadh na bliana.   Our school applied through the Limerick Smarter Travel scheme for some Bicycle Parking Stands. Our […]

Turasanna Dúlra/ Nature Field Trips

Tháinig Geoff Hunt ar cuairt chuig na scoile go minic ó mhí Mheán Fómhair i mbliana. Chuaigh Rang VI chuig Curraghchase roimh Nollag ag faire ar ioraí. Is iomaí síol agus duilleog a bhailigh múintir Rang I ar ár bhfaiche os comhair na scoile. D’fhoghlaim daltaí Naíonán Shóisearacha faoi na héin a bhíonn le feiscint […]

Sábháilteacht ar Bhóithre/ Road Safety

Baineann na paistí óga an-taitneamh as seachtain sabháilteachta ar na bóithre. Baineann R. S. A. leas as léarscáil idirghníomhach chun na scileanna a mhúineadh i slí taitneamhach. Irish Road Safety Week is always an active and engaging week for the junior cycle children. The Road Safety Authority (RSA) annual ‘StreetSmart’ campaign, held during the first […]

Team Limerick Clean Up

Model School pupils were out on the streets of Limerick city and county to take part in the biggest one-day clean-up ever staged in Ireland. They and over 10,000 volunteers, including families, community groups, schools, residents’ associations, parishes, and sports clubs worked together to clean-up their local area’s in a bid to make Limerick the […]