Teachtaireacht ón bPríomhoide/ Message from the Principal

Is mór an onóir dom, mar Phríomhoide na Modhscoile fíorchaoin fáilte a chur romhat chuig ár suíomh idirlín scoile. Seoladh an suíomh idirlín seo chun eolas scoile a chur ar fáil do gach éinne idir thuismitheoirí, daltaí agus cuairteoirí agus chun deis a thabhairt do chách dul i dtaithí ar ár scoil. Léirítear na polasaithe a chuireann le bainistíocht soghluaiseacht na scoile chomh maith le nuacht scoile, imeachtaí ranga, dátaí speisialta don bhféilire scoile agus tuilleadh eolais faoin scoil.

Tá foireann scoile den scoth againn idir mhuinteoirí agus foireann riaracháin. Tugann an fhoireann iomlán faoin obair le fuinneamh agus le freagracht agus oibríonn siad de thíor chun dul chun cinn na ndaltaí a chur i gcrích ó thaobh forbairt acadúla, mothúchánach agus fisiciúla de. Is cúis onóra dúinn atmasféar foghlama, slán sábháilte a chothú a chabhraíonn lenár daltaí iad féin a láidriú agus a fhorbairt go hiomlán.

Tugann ár gcuraclam, ár ngníomhaíochtaí tar éis scoile agus ár ngníomhaíochtaí breis curaclaime deis iontach do gach dalta barr a chumas a bhaint amach.

Feidhmíonn an fhoireann scoile go comhoibreach  leis an mBord Bainistíochta, le Cumann na dTuismitheoirí agus i gcomhpháirtíocht leis na tuismitheoirí  agus  pobal na scoile chun oideachas comhaimseartha a sholáthar dár ndaltaí uile agus muinín agus féinmheas a chothú iontu don todhchaí i ngach uile slí.

 

It gives me great pleasure and pride as principal of An Mhodhscoil Luimni, to welcome you to our school website. This website has been developed to impart timely information to parents, students and visitors, and enable everyone to become familiar with our school and its policies that ensure the smooth management of the school, as well as to provide you with school news, class updates, important calendar dates, book lists and more.

We have an excellent panel of dedicated teachers and administrative staff. The entire team is driven by a strong sense of responsibility. We work tirelessly to ensure a persisting and appropriate progress of students’ academic, emotional and physical wellbeing.

We take great pride in providing a safe and secure learning environment, while at the same time leading our students towards overall growth and development in an environment which is conductive of learning and growth.

Our core curriculum, after-school activities and extra-curricular programmes provide an opportunity for each of our students to reach their maximum potential and beyond.

We work collaboratively with the Board of the school and the Parents’ Association, and in partnership with parents and the wider community for the attainment of our goal of providing contemporary education to our students to prepare them to be confident participants in their tomorrow, in whatever and every way possible way.

Príomhoide: Éibhear Ó Déaghaidh