Model School, Limerick, Primary School

Comhphobal bríomhar oideachasúil is ea an Mhodhscoil.

The Model Primary School is a thriving educational community, made up of students, parents, teachers and management

Pobal ar leith sinne- scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí agus banaistíocht na scoile ag obair as láimh a chéile ar aon, chun leas an uile dhuine a fheabhsú. Tá tradisiún oideachais againn sa scoil gur feidir linn a aimsiú, atá ag síneadh siar go dtí an bhliain 1832, traidisiún atá- uile cuimsitheach do bhuachailí agus cailíní bunscoile faoi seach.
 
Leanann foireann teagaisc díograiseach na Modhscoile leis an traidisiún seo go fóill. Tá ardchaighdean feabhais á chur chun cinn ó thaobh múinteoireachta agus foghlama de. Déantar iarracht forbairt intleachtúil, spioradálta, phearsanta agus chruthaitheach na ndaltaí a chothú laistigh de thimpeallacht ar leith. Timpeallacht í seo atá cabhrach, dúshlanach agus sábhailte, a chuireann saoirse intleachtúil an uile pháiste chun tosaigh.

Comhphobal bríomhar é Modhscoil Luimní a bhfuil borradh agus fás faoi, a fháiltíonn roimh gach aon duine. Féachann Bainistíocht, Oidí, Tuistí agus Paistí ar aon chuige go ndéantar gach uile iarracht go mbeidh an tSaoirse agus an deis ag gach duine saol sona sásta  a bheith acu sa Mhodhscoil agus a gcumas iomlán a bhaint amach.

The Model Primary School is a thriving educational community, made up of students, parents, teachers and management.

With a tradition of education dating back to 1832 The Model School has provided an all-inclusive education for boys and girls of primary school age.

Today this tradition is continued by a highly dedicated teaching staff who provide a safe and caring learning environment from Junior Infants to Sixth class. Children who join our great school receive an education through the medium of Irish which emphasises academic progress, in addition to the spiritual, emotional, sporting and creative development of each child.

Our school is a flourishing and welcoming community comprised of management, teachers, parents and children where every effort is made to ensure that our pupils have a happy and enjoyable experience that will empower them to reach for their full potential.

Electronic Classrooms

Whiteboards, Educlick Software, Classroom Set Laptops & Tablets

Sport & Activities

We are fortunate to have excellent trainers here on school staff.

Science

The school has 3 Green Flag awards, going for our 4th, and decades of participation in science events locally and nationally

Accelerated Reading

There is a strong culture of reading at An Mhodhscoil, all our pupils develop a lifelong love of learning.

Oideachas Dátheangach/ Bilingual Education

Buntáistí

De réir taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta, áirítear i measc buntáistí an chórais:

 • Buntáistí cognaíochtúla agus gnóthachtáil mhéadaithe curaclaim: Bíonn cumas intinne níos fearr ag an bpáiste/dalta agus mar sin torthaí níos fearr
 • Níos éasca teangacha eile a fhoghlaim: Forbróidh daltaí an dá theanga agus ní bheidh aon drochthionchar d’fhorbairt ceachtar teanga ná d’aon ábhar eile sa churaclam, msh. Fraincis, Spáinnis, Stair, Ealaín, nó eile
 • Bíonn páistí/daltaí líofa agus liteartha i dhá theanga: Deir na saineolaithe idirnáisiúnta gur fearr na scileanna litearthachta a aistriú ó mhionteanga go mórtheanga seachas a mhalairt
 • Scileanna cumarsáide níos fearr, cruthaitheacht agus íogaireacht chumarsáide
 • Rachaidh páistí/daltaí i dtaithí agus i bhféinmhuinín ar a gcultúr féin, rud a chabhraíonn le muinín agus diongbháilteacht féiniúlachta
 • Buntáistí eacnamaíochta agus fostaíochta: Is scil ar leith obair a dhéanamh i dteangacha éagsúla
 • Beidh tuiscint agus ómós ag páistí/daltaí ar chultúir éagsúla: Spreagann an córas ilchultúrachas níos doimhne agus caoinfhulaingt cultúir eile níos fearr, níos lú ciníochas
 • D’fhéadfaí bónasmharcanna a thabhairt d’iarrthóirí a fhreagraíonn scrúdú scríofa Ardteiste trí Ghaeilge

 

Advantages

According to national and international research, advantages of immersion education include:

 • Cognitive advantages and greater academic success: The child/pupil will have greater mental ability and will achieve better results
 • Easier to learn additional languages: The child/pupil will develop both languages and neither will be negatively affected, nor will their progress in any other subject, e.g. French, Spanish, History, Art, etc.
 • The ability to speak two languages fluently and to read and write in two languages: International experts point to the fact that literacy skills transfer with greater ease from a minority language to a majority language
 • Better communication skills, more creativity and sensitivity to communication
 • Children/pupils gain a deeper appreciation of their culture, which leads to increased self-esteem and sense of identity
 • Economic and employment benefits: Ability to work in more than one language is a valued skill
 • Broader exposure to and appreciation of the value of various cultures: Deeper multi-culturalism, greater tolerance and less racism

A candidate who answers in Irish in the written examination in certain Leaving Certificate subjects may be given bonus marks

Seomraí Ranga Digiteacha/ Electronic Classrooms

Is ceannrodaí í an Mhodhscoil maidir le Oideachas le TFC. Tá na hachmhainní is nua-aimseartha in úsáid againn sa Mhodhscoil. Chun chur le foghlaim na bpáistí, tá cláracha bána idirgníomhacha in úsáid timpeall na scoile.

Ba í an Mhodhscoil an chéad scoil in Éirinn, a d’úsáid an bogearra‘Educlick’ chun oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Is féidir suirbhéanna ilroghnacha a fhreagairt le seo.

Ina theannta sin, tá riomhairí glúine, iPads agus táibléid Dell ar fáil do na daltaí. Dá bhrí sin, tá deis ag na daltaí páirt ghníomhach a ghlacadh i dtaighde treoraithe ar líne agus tionscadail a bhunú ar.

The Model School is a pioneer in the world of I.T. in education. We have the most modern teaching resources available. We are equipped with interactive whiteboards which enhance the children’s learning experience to a huge extent.

We were the first school in Ireland to have ‘Educlick’ software installed, which can be used to answer multiple choice surveys.

In addition to this, the pupils are fortunate to have access to laptops, iPads and Dell tablets. These allow pupils to engage in guided online research and project work.

Spórt Sa Mhodhscoil/ Sport in the Model School

Bíonn deis ag buachaillí na Modhscoile peil, iománaíocht agus rugbaí a imirt. Tá traenálaí den scoth againn, Eamonn Creegan agus Eddie Price ina measc. Faigheann na cailíní seans peil agus cispheil a imirt.

Déanann gach páiste ó Rang II ar aghaidh ceachtanna snámha ar feadh sé seachtaine i UL gach uile bhliain.

I measc ár n-iar-scoláirí atá cáiliúil sa spórt, tá Paul O’Connell, Gerry Flannery, Eamonn Creegan agus Eugene Mc Govern.

Our boys are invited to take part in football, hurling and rugby. We are fortunate to have excellent trainers here on the school staff. Our girls partake in football, camóige and basketball.

Second class upwards attend a six-week training course in swimming in UL each year. We have many extremely competent swimmers who have won medals at Munster level.

Amongst our more famous sporting past-pupils are Paul O’Connell, Gerry Flannery, Eamonn Creegan and Eugene McGovern.

Eolaíocht sa Mhodhscoil/ Science in the Model School

Le deich bliain anuas, cuireadh Comórtas Eolaíochta bliantúil ar síul, ar son daltaí, tuistí agus cairde speisialta na Modhscoile.

I mbliana, ba é ‘Iompair’ an téama a bhí againn, i dteannta lenár iontrála don ceathrú Brat Glas. Bhí lá iontach ag na buaiteoirí ag tabhairt cuairt ar Cloch Shiurdáin i gCo. Thiobraid Árann.

Fógraíodh an téama don bhliain seo chugainn tar éis na Nollag agus beidh an taispéantas againn i Mí Márta.

For over a decade we have presented an annual science exhibition for pupils, parents and the invited public.

This years theme was ‘Travel’ in association with our application for our fourth Green Flag! The winners had a wonderful day visiting Cloughjordan Ecovillage in Co. Tipperary.

Next years theme will be announced after Christmas and our exhibition will take place in March.

Carthanachta/ Charity Work

Tá an t-uafás airgead bailithe ag an Mhodhscoil ar son carthanachta éagsúla thar na blianta. Go háitiúil, bímid breá sásta cabhrú le Carthanacht an tAthair Gerry Daly am Nollag. Déanann an carthanacht obair iontach ar son daoine bochta na cathrach. Roghnaíonn Coiste na nDaltaí carthanachtaí éagsúla go bliaintiúl chun airgead a thiomsú ar a son.
 
Bíonn maidin caife eagruithe go bliaintiúil ag Cumann na dTuismitheoirí a bhailíonn airgead ar son Ospís Áth an Mhuilinn. Déanadh tiomsú ar son na leanaí Maasai i gCéinia a bhain le tionscamh ‘Become a Friend’. D’úsaideadar a t-airgead a bhailíodh chun Oide Rang a fhostú ar feadh bliana.

The Model has raised tremendous amounts of money for various charities. At a local level, the Model has been delighted to assist Fr. Gerry Daly annually with his Christmas campaign to help the needy of Limerick. Our very active Coiste na nDaltaí nominates a charity each year and they very actively fundraise for that charity.

Our parents, each year, hold a very successful Coffee Morning in aid of Milford Hospice. Overseas our school has fundraised to benefit young Maasai primary school children in the semi-arid Northern Rift Valley, Kenya, who they were connected with as part of the Become A Friend project. Funds raised paid for a teacher’s salary for one year.

Click here for Staff information click